Oferta

- wznowienia granic;

- rozgraniczenia nieruchomości;

- podziały i scalenia działek;

- badanie stanu prawnego nieruchomości;

- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków;

- klasyfikacja gruntów oraz powierzchni zasiewów;

- sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

- pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu;

- sporządzanie mapy zasadniczej w postaci numerycznej i analogowej;

- sporządzanie map do celów projektowych oraz planistycznych.

- tyczenie obiektów i sieci uzbrojenia terenu;

- pomiary realizacyjne w toku budowy i montażu obiektów budowlanych;

- pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli i sieci uzbrojenia technicznego;

- pomiary objętości mas ziemnych;

- pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowy.

- zakładanie osnów realizacyjnych;

- szczegółowych;

- poziomych i wysokościowych metodą GPS.

- dla potrzeb dróg kolejowych;

- dla celów hydrograficznych i melioracyjnych.